www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Ric˛rdati di nui

 

E tembu di Natali pe' cristiani,

la festa d"i cchj¨ 'randi Ŕ chista ccÓni.

O BombinŔju, dind'a chissa pÓgghja,

cu ttia ng'Ŕ 'u v˘i e lu ciucciu chi ti rÓgghja.

Tu p˛varu nescýsti e senza nendi,

cerca mu cangi 'a testa Ĺi tuttöa gendi.

╚ ll'ura cu ddui mani di pregÓri,

a p˛vari e sciangÓti di penzÓri.

'Stu mundu divendÓu turri 'i Babeli,

di nui no tti scordÓri 'nd'a 'sti Celi.

'I cosi storti sugnu d'aggiustÓri

e 'nu pocu d'arr˛bba sparagnÓri.

Si vidi sangu add¨vi tu ti giri,

cerca, ti pregu, l'omu 'i rinzavýri.

No ppoi nescýri fora a passijÓri

pecchý 'nd'a menz"i nendi poi crepÓri.

'Nd'a tutti 'i vandi ng'esti 'a cocaina:

d"i fýgghji nostri grandi Ŕ la ruvýna!

'Sta SocietÓ ormai s'Ŕ 'mbestialýta,

dui sordi e menzu vali chista vita.

L'Amuri si scordÓu l'omu modernu,

cusý nui jÓmu tutti sutt"˘ 'mbernu.

A ttia ndi rivorgýmu, o FraticŔju,

poi fari finýri 'stu zzimbŔju.

Nui simu stanghi ormai di chisti cosi,

fai divendÓri tuttu violi e rosi.

Cristu!, tu chi Rre nescýsti,

sÓnali tutti chisti camurrýsti.

L'¨rtimu signu 'i ccÓ nui ti cercÓmu

e 'ndinocchjÓti forti ti pregÓmu.

Ric˛rdati di nui subbr'a 'stu Celu,

cumb˛gghja 'sti tristýzzi cu 'nu velu.

*

ccÓni = qua

'randi = grande

sparagnÓri = risparmiare

zzimbŔju = porcile

signu = segno, miracolo

cumb˛gghja = copri, annulla, fai scomparire.

ę 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.