www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


'U mčdicu curāndi

 

Dutturi, siti vui?

Mo' sulu vi trovāi!

Malatu su' d"i dui,

di pocu m'appaciāi.

Su' tuttu cunzumātu!

Curcātu 'nd'a 'stu lettu

su' sulu e abbandunātu:

mi sta' scoppiāndu 'u pettu.

Mi pari 'nu ruvāci

'sta testa, mendri 'a panza

'nu stranu rumbu faci:

scurrčggi, cu criānza.

V"u cundu a vvui dutturi,

pemmu venėti prestu...

e dātimi li curi

pemmu guarėsciu lestu.

Cu' sî, io no tti sacciu.

Io no tti capiscėvi...

a mmia parėa 'nu pācciu.

Cu' sî e chi volėvi.

Dutturi, su' Pascali!

No vvi subbčni 'i mia?

Vi dissi... stāju mali

pe' chissa malatėa.

Mi chjāmi 'nd'a chist'ura?

'Nd'a 'na jornāta 'i festa?

Certu hai la testa dura

mu voi 'na cura lesta.

C"a leggi sanitaria,

avėti di sapėri,

ormai ng'č la fundāria

e decimilaliri

dind'a 'na busta janga

avėti di mendėri,

e s"u rigālu manga

avėti di suffrėri.

Si ttu no sborzi sordi,

'na cosa ng'č di fari:

di mia hai mu ti scordi

e no ttelefonari.

*

m'appaciāi = mi sono calmato

cunzumātu = a pezzi, sciupato

rumbu = rombo, rumore assordante

cundu = racconto

subbčni = sovviene

sbōrzi = paghi, sborsi

ruvāci = contenitore per l’uva

pācciu = pazzo

fundāria = tassa

panza = pancia

 

Š 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.