www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Cricchi, Crocchi e Manicu a 'Nginu

 

Zzumba di ccà, zzumba di jà,

'i vìju comu tri  baccalà.

Eccu 'ng'è Cricchi e, doppu di Crocchi,

Manicu a 'Ncinu: sugnu tri gnocchi!

Cricchi cu Crocchi... guai si tu 'i tocchi:

culu e cammìsa, nasu cui mocchi.

Pòvari cristi, su' comu 'i cisti

cchjù puzzolendi: comu resìsti

'a vicinànza di 'sta vilànza

pemmu t'assòrbi? Di cu' è 'a curpànza?

Chi penitènza 'sta pestilènza

ch'avìmu ccàni.'Sta cumbidènza

cu' v''a cuncèssi, o brutti cessi

di la malora, o grossi fessi

brabitallèri? Ciucculatèri

tutt'arruggiàti, com''i ciquèri

valìti nendi. Aprìti 'i mendi,

o sbenduràti grandi fetèndi.

Ma vui ch'avìti, chi vi sendìti

cusì fetùsi? Chimmu 'u chjumbìti!

Massa 'i pezzèndi! Siti c"a mendi

chjìna 'i canìgghja: chistu v'offèndi?

Ma no ma no! E tirullallò,

tirullallà e chicchiricò.

Siti tri pupi , siti assai cupi,

senza sustanza, no ssiti lupi!

Pemmu tramàti, mu mi sconzàti

no ssiti boni, siti 'mbranàti.

Vui no vvalìti - certu 'u sapìti -

mangu tri sordi. Ma chi facìti?

'I scarpi a mmia, ma propriu a mmia,

volèn''u fannu. Ca io facìa

'nu terramotu, 'nu maremotu,

'nu scatafàsciu, comu 'nu ciotu,

ìji cridènu. Ca io sbenu,

e c"a pagùga io vegnu menu.

Io mi ndi futtu, mi ndi strafuttu,

o brutti nani: fazzu 'nu gruttu.

Siti schifezza, di furnu pezza,

tandu fetùsi cchjùni d"a fezza.

Siti tri lordi, di nendi gurdi,

vi spararìa comu tri turdi.

*

manic'a 'ncinu = manico ad uncino,

gnocchi = babalei, fessacchiotti

mocchi = mocci del naso

cisti = pustole, bubboni putrefatti

vilànza = gente vile e insincera

curpànza = colpa

ccàni = qua

brabittallèri = persone incostanti, cervellotiche, pazzoidi, paranoici, poco serie

ciucculatèri = modesti recipienti di latta che un tempo venivano usati per preparare la   cioccolata calda oppure il caffè

arruggiàti = arrugginite (quindi inservibili)

- ciquèri = cicorie selvatiche

 chjumbìti = che possiate andarei in putrefazione

canìgghja = crusca

pupi = marionette, pagliacci

lupi = furbi, intelligenti, svegli

mu mi sconzàti = a darmi fastidio, a disturbarmi

'mbranàti = impacciati, inesperti

scatafàsciu = confusione, gran rumore

ciotu = ingenuo, fessacchiotto (tale da cadere nel tranello)

sbènu = svengo

gruttu = rutto (alla loro faccia )

pezza di furnu = lurido strofinaccio che un tempo veniva usato per  togliere la cenere dal forno a legna

cchjùni = più

fezza = deposito melmoso lasciato dal mosto sul fondo delle botti

di nendi gurdi = sazi di nulla, pieni di niente (vuoti)

turdi = tordi

 

© 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.