www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Le nostre radici

di Orlando Accetta

U Terramotu

Propongo un'antica composizione popolare, da me rielaborata, ma gentilmente fornitami dal prof. Pasquale Rondinelli.

Approfitto per invitare tutti coloro che sono a conoscenza di canzoni, filastrocche, indovinelli, proverbi, "farguli" ed altro, a mettersi in contatto con me, con lo scopo di effettuarne la registrazione e la successiva trascrizione (orlando.accetta@.tin.it).

Grazie fin da adesso.

'U Terramotu

'U cingu di settembri

di lu jrnu seguendi

Ges ndi liberu

pe' l'nimi 'nnocndi.

Cristiani mei mutmu chista vita,

no ndi curcmu cchj a la spenzerta,

c Ges Cristu ndi priva d"a vita

ndi manda terremoti e mal"annata.

Vinni 'nu terremotu rigursu

chi 'ndrra diroccu li frabbicti,

o povarji nui, simu perdti,

non si sa quandu 'nd'havi sutterrti.

Non trovmu cchj chjsi,

su' tutti sdarrupti,

non trovmu cchj casi

su' tutti sdilloggiti.

Li chjsi tutti 'nderra su' cadti

si dcinu li Missi pe' li strati,

su' tutti rutti crucifissi e quatri,

mendri li casi su 'nderra jettti.

Cu' restu mortu e cu' restu fertu

e tutti chi ciangnu pe' li strati.

Tutti l'animalji sbiguttti

restru strati strati stravijti.

Virgini Andolurata,

nui sembri a Vui chjammu

e assmi a Vostru Fgghju

nui sembri Vi pregmu.

 

Fujti tutt"a gendi

pe' carrijri petra

pe' rifari la chjsa

pe' mendri a Ges.

Sono davvero grato al prof. Pasquale Rondinelli per la collaborazione offertami, con passione e amore, nel reperire alcuni elementi di "archeologia folcklorica napitina". I componimenti che seguono sono frutto di un suo paziente lavoro di ricerca e di trascrizione dal vivo. Il mio compito si limitato nel tentare di dare una sistemazione pi comprensibile ad alcuni versi o ad alcune strofe.

Quandu Ges fu pigghjtu

Quandu Ges fu pigghjtu,

'ncasa d'Anna fu levtu,

cu li mani striscimni

Ges mio fu fraggelltu,

cu grandi sagratri.

Ges mio, subbr"a 'sta cruci,

comu tandu siti duci,

dindra lu cori mio Vi cunducti.

Vi raccumndu l'anima mia,

Vui 'a cunducti 'nd'a li mani Vostri

e mi cunducti a vita eterna.

Pei trdici piaghi ch'avti

e p"o sangu chi vi scurri 'nd'a li vini,

perduntimi ogni pecctu

e cunductimi a vita eterna.

Canto per la Pasqua

Cara Madonna mia, pvera Donna,

lu Vostru Fgghju giiundu a la cundnna,

non l'aspettti cchj pecch no torna,

cundanntu di Pilatu ed Anna.

Poi si partu Maria, pvera Donna,

m'asssti lu Soi Fgghju a la cundanna

e l'arrivu attacctu a 'na Culonna,

'ngju 'na Cruci e alli mani 'na Canna,

e alli spji hava 'na grandi fossa,

lu sangu ngi curra e la carni lsca.

O Fgghju, Fgghju, primi ssi porti!.

Io, Sanda Madri, no lli pozzu aprri,

c su' 'nchjvtu di mani e di pedi.

Jti j chji mastri fucilri,

mu Vi li fannu 'nu paru di chjva,

non tandu grossi e cchj spundti,

ch'hannu a passri carni e costati.

Rispsaru li cani rinnegti:

Donna, s'avti ferru li facmu,

li facmu cchj grossi e cchj spundti,

mu sendi cchj dolri lu figghjlu.

Quandu Maria ndisi 'sta nuvlla

catti tri voti cu la facci 'nderra.

Io Matalena sugnu fatta terra,

mi vsciu 'nderra e nipitja pgghju.

Cu' ndppi unu e cu' ndppi dui,

l'affrtta di Maria no ndppi cchji.

E cu unu sulu chja nd'havia

si lu vitti moriri a la strama.

Scura lu suli e poi scura la terra,

scura lu visu di Maria la bella,

scura lu visu e poi scura la luna,

lu visu di Maria chi si sculra.

Maria la Ndolorata

Arrdu alla turba stava Maria,

affrtta e dolndi e in cumbagna.

Currti, currti, aggndi currti,

ch' mortu Ges, moru subbr"a Cruci.

Sendu 'na vuci di sutta a 'nu scgghju,

chista Maria chi cingi a lu soi Fgghju.

O Gianni, Gianni, veni c ti vgghju,

mu m'ajti a ciangri lu mio Fgghju.

Porta 'nu mandu niru 'u mi cumbgghju,

tu perdsti lu mandu ed io lu Fgghju.

E sula sula comu mi ricgghju,

senza l'affizziuntu di mio figghju?

Tutta di nigru mi vgghju vestri,

tutti apprssu di mia venitivndi.

Ava 'nu fgghjicju caru caru,

vinnru li Giudei e mi lu pgghjru.

Verbli di Dio (Il Verbo di Dio)

Verbli di Dio, Verbali 'ngarntu,

d"i celi 'nd'a la terra Tu scindsti,

'nd' Vendri di Maria Ti genitrsti.

Trendatri anni pe' lu mundu jsti,

sembri a lu peccatri perdunsti.

A 'ssa Cruci acconzta tandu bella,

jcu 'nd'a ddui rami nui ndi nghinmu,

piccirji e 'randi, tutti quandi simu.

E poi cala San Giuvanni Battista

cu 'nu libbru chi porta 'nd"a la manu,

mendri la sua vucca vaci dicndu:

O vvui, peccatri e peccatrici,

cu' sapi lu Verbli di Dio

pecch non lu raccnda e non lu dici?

Cu' lu dici tri voti lu jrnu

va' 'mParadisu cu l'Angiali 'ndornu.

Cu' lu dici lu vnnari a dijnu

ottni quindici anni di prdunu.

Cu' lu dici tri voti la notti

non poti morri di mala morti,

Cu' lu sapi e non lu voli diri

cimi di focu e triccndu mazzti.

Ges mio, d"i sacri peni

Ges mio, d"i sacri peni,

liberndi di 'sti peni.

Ges mio, d"i sacri pighi,

liberndi d'ogni mali.

Ges mio, d"i sacri chjva,

liberndi d'ogni mala nova.

Custodia

Custodia, chi ss crciaru d'Amuri,

j dinda ng' 'nu riccu trisru,

j dinda ng' lu Fgghju Redendri,

pe' Cibu e pe' Sustanza di 'stu cori.

Ma si bboi pignu, caru mio Signori,

ghjcca 'stu pettu e pgghjati 'stu cori.

Io Vi lu dugnu 'mbiammtu d'amuri

pe' cangiri la morti e la passiuni.

All'Artri (All'Altare)

Ges mi chjma all'Artri ed io non vegnu,

c hju peccti assai e perci mi spagnu.

Ges rispundi cu 'na vuci digna:

Si sapssi l'amuri chi ti tegnu!

Pgghja lu Sangu mio e fatti 'nu bagnu,

lvati e venitndi a lu mio Regnu.

Ges 'na tvula d'oru m'acconzu,

degnu non sugnu mu m'accstu a Vvui,

ma mo' chi scciu ca mi perdunu

lodmu e ringrazzimu sembri a Dio.

Io mi cumbssu cu Vvui, Signuri,

c siti 'nu Giustu cumbessri.

Vui sapti la mia cuscnza,

mandtimi a 'nu locu 'i penitnza.

Vui sapti la mia 'da, sarbtimi l'anima

quandu l'ura di la morti mia.

Maddalena

Sula suletta andando,

pei prati passeggiando,

all'improvviso andando,

la vede un buon pastor:

Pastor, mio buon pastore,

perch mi vieni appresso?.

Egli rispose: Adesso,

figlia, dammi il tuo cuor.

Il cuor non posso darlo

perch non so chi siete.

Il vostro cuor l'avete,

quello vi pu bastare.

Figlia, mi fai tremare

se il cuore a me non dai.

Sono quel Dio, lo sai,

quello che ti creai.

Si getta ginocchioni

con i capelli sciolti,

con le lacrime agli occhi

a chiedere perdono.

Alzati, Maddalena,

che gi sei perdonata,

non fare pi peccati

ch non mi offender.

Vegnu 'nghjanndu

Vegnu 'nghjanndu di 'na strata nova,

ng'era 'nu mastru chi faca li chjva.

O bonu mastru chi facti a 'st'ura?

O bona donna avmu a fari chjva.

O bonu mastru non facti chjva.

O bona donna, avmu a fari chjva.

Io stessa vi la pagu la mastra.

'Mbci di Cristu ngi 'nchjvanu a mmia,

'nghjanti 'sta scala c lu vidti.

Vju e lu vju a ghjngu 'i 'na culonna,

'ngju la Cruci e 'nd" mani 'na canna.

Mamma, benedicti e jativndi,

pe' chju latti chi dstivu a mmia.

Ges mio, Ti portu 'nsenu

Ges mio, Ti portu 'nsenu,

io Ti vinni a salutri,

ti salutu chissa testa

chi di spini 'ngurunta

e la facci 'nsangunta.

No ssi 'n'omu di turmndu,

e lodmu 'u Sacramendu.

Azu l'occhji a Vvui, o Signuri,

a 'sta Cruci tutt'amuri,

tornijtu di li spini,

fraggelltu cui catni.

Chissa piaga 'nd"a llu pettu

Vi l'ha fatta 'u mio difettu,

l'hannu fatta li Giudei

e  li gran peccati mei.

Setti su' 'i peccati mortali

e non m"i seppi cumbessri,

no ccu prviti o cardinali.

Mi cumbessu cu Vvui, o Dio.

Vui sapti lu cori mio,

Vui sapti la mia cuscnza,

dtimi locu e penitnza.

 

 

2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.